Tomcat中shtml文件include时中文显示乱码

1、找到$tomcat/conf/web.xml文件
2、用记事本打开web.xml,找到如下代码:
<servlet>
        <servlet-name>ssi</servlet-name>
        <servlet-class>
          org.apache.catalina.ssi.SSIServlet
        </servlet-class>
        <init-param>
          <param-name>buffered</param-name>
          <param-value>1</param-value>
        </init-param>
        <init-param>
          <param-name>debug</param-name>
          <param-value>0</param-value>
        </init-param>
        <init-param>
          <param-name>expires</param-name>
          <param-value>666</param-value>
        </init-param>
        <init-param>
          <param-name>isVirtualWebappRelative</param-name>
          <param-value>0</param-value>
        </init-param>
        <load-on-startup>4</load-on-startup>
    </servlet>
3、在上面代码<load-on-startup>4</load-on-startup>的上面加入如下代码:
<init-param>
        <param-name>inputEncoding</param-name>
        <param-value>utf-8</param-value>
</init-param>
<init-param>
        <param-name>outputEncoding</param-name>
        <param-value>utf-8</param-value>
</init-param>
代码中的utf-8可根据你实际情况来改变,因为我的网页都是使用的utf-8编码,所以这里我用utf-8;如果你的网页使用的是其他编码,那你设置成其他编码即可.

此条目发表在Tomcat分类目录,贴了标签。将固定链接加入收藏夹。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注